Menu

Využitie Ekouhlia pri výsadbe stromov

Výsadba stromov

Obsah článku

Každé stanovište na ktorom vysádzame stromy je niečím špecifické, zriedkavo ideálne. Väčšina pôd, najmä v okolí našich obydlí bola zdegradovaná stáročiami poľnohospodárskej činnosti, výstavbou našich obydlí a ciest, chemizáciou prostredia… Aby som vysádzaným stromom situáciu uľahčil, zvýšil ich šance na prežitie a skorú adaptáciu na nové stanovište, vždy keď je to možné, používam pri výsadbe Ekouhlie—vysokokvalitné biouhlie vyrábané z ručne triedeného dreva, určené na revitalizáciu, zúrodňovanie a zlepšenie fyzikálnych vlastností všetkých typov pôd.

Výsadba stromov na zdegradovaných pôdach

Zdegradovaná pôda
Zdegradovaná pôda

Nech už sa jedná o pôdu zdegradovanú intenzívnym poľnohospodárstvom, ťažkými mechanizmami, navážku sute, či podornice, rastliny to v nej nebudú mať ľahké. Okrem zhoršených fyzikálnych vlastností sú tieto pôdy navyše ešte aj veľmi chudobné na pôdne mikroorganizmy a organickú hmotu ktorá by ich rozmach mohla znova naštartovať. Práve na takéto pôdy má aplikácia biouhlia najvýraznejší pozitívny vplyv. Okrem priameho zlepšenia fyzikálnych vlastností pôdy má na ňu Ekouhlie pozitívny dopad aj nepriamo, zlepšením jej mikrobiologických vlastností. Aplikácia Ekouhlia po predošlej inokulácií kompostom dopraví do zdegradovanej pôdy hneď niekoľko vecí naraz.

  • Kompost do pôdy dopraví veľké množstvo mikroorganizmov, ktoré priestor rýchlejšie kolonizujú.
  • Použitie kvalitného kompostu zabezpečí, že do pôdy sa dostane aj veľká diverzita pôdnych mikroorganizmov, vrátane množstva rôznych druhov húb. Hubové vlákna sú náchylné na rozpučenie pri kompakcii pôdy. Na zdegradovaných pôdach sú preto ich populácie spravidla veľmi nízke. Rovnako ako aj ich diverzita.
  • Mikropóry Ekouhlia pôdnym baktériám a hubám poskytnú bezpečný úkryt kde budú chránené pred odplavením, žravými nematódami a prvokmi a z ktorého môžu kolonizovať okolitý priestor.

Väčšie a diverznejšie populácie pôdnych mikroorganizmov ktoré sme vďaka Ekouhliu dosiahli sa v nasledujúcich rokoch budú starať o budovanie zdravej pôdnej štruktúry a ďalšie zlepšenie jej fyzikálnych vlastností a úrodnosti.

Výsadba stromov na piesočnatých pôdach

Piesočnatá pôda
Piesočnatá pôda

Piesčité pôdy majú problém predovšetkým s vlahou. Voda cez ne rýchlo pretečie hlbšie do podložia, preč z dosahu koreňov stromov. Zároveň so sebou splavuje aj živiny a pôdne mikróby. Pôdy s vysokým obsahom piesku sú preto spravidla neúrodné a chudobné na mikroorganizmy. Ekouhlie tieto nedostatky rieši hneď na niekoľkých frontoch.

Vďaka pórovitej štruktúre sa na každej čiastočke Ekouhlia dokáže zachytiť relatívne veľké množstvo vody. Táto voda zostáva v horných vrstvách pôdy kapilárne zavesená aj dlho po tom, ako už všetka gravitačná voda odtiekla. Až dokým sa nevyparí, alebo dokým ju nevstrebú korene rastlín. Stromy ktoré sa už adaptovali na svoje stanovište, majú mechanizmy ktoré im umožňujú prežiť aj extrémne, dlhotrvajúce suchá. Rozdiel v ročných prírastkoch je ale dramatický. Podľa pozorovaní v našej ekozáhrade boli prírastky pri zabezpečení dostatočnej vlahy pri niektorých druhoch stromov až desaťnásobné.

Pôdou pretekajúca dažďová voda, ktorá sa na Ekouhlí zachytí, tu zostáva k dispozícií koreňom rastlín spolu aj so živinami ktoré sú v nej rozpustené. Ekouhlie tak aktívne obmedzuje vyplavovanie živín z pôdy. Mnoho stromov dokáže prežiť aj na chudobných pôdach. Skôr či neskôr sa to ale odrazí na ich vitalite a zdraví. Spomalený rast stromov vplyvom nedostatku niektorej z potrebných živín, má za následok zníženie vitality. Znížená vitalita má potom priamy dopad na zdravie stromov pretože nemajú dosť energie aby sa bránili útokom patogénov a škodcov.

V mikroskopických dutinách Ekouhlia sa dokáže zachytiť veľké množstvo mikróbov. Pôdne baktérie aj krehké hubové vlákna v nich nachádzajú bezpečné útočište kde sú chránené pred odplavením a odkiaľ môžu kolonizovať ďalšie zákutia okolitej pôdy.

Pôdne mikroorganizmy sú neoddeliteľnou súčasťou života stromov. Čím je ich pôde viac, tým skôr si medzi nimi stromy nájdu vhodných symbiontov, tým rovnomernejšie sa medzi nimi distribuuje vlaha a živiny, tým efektívnejšie medzi sebou dokážu komunikovať a kooperovať pri prekonávaní nepríjemností.

Výsadba stromov na ílovitých pôdach

Ílovitá pôda
Ílovitá pôda

Ílovité pôdy majú problém predovšetkým s nízkym obsahom čerstvého vzduchu bez ktorého sa nezaobídu ani prospešné pôdne mikroorganizmy, ani korene stromov. Spôsobuje to malý objem pôdnych pórov, náchylnosť ílovitých pôd na skompaktnenie pri ktorom sa objem pórov ďalej zmenšuje, pomalým prietokom vody cez úzke priestory medzi čiastočkami ílu, vysokým maximálnym množstvom kapilárne zavesenej vody ktorá z pôdy neodteká, ale musí sa vypariť. Všetka táto voda z ílovitej pôdy vytesňuje vzduch.

Vlhké prostredie bez prítomnosti kyslíka podporuje v ílovitých pôdach hnilobné procesy, rozmach patogénov a anaeróbnych pôdnych mikroorganizmov ktoré v princípe považujeme za rastlinám škodiace. Stromy na takéto nehostinné prostredie v nižších vrstvách pôdy reagujú vytváraním plytkých koreňových sústav, čím sa stávajú náchylné na vývrat. Odhnívanie koreňov sa môže rozšíriť vyššie do kmeňa a narušiť celkovú stabilitu stromu.

Biouhlie je jedným z pórovitých materiálov ktoré dokážu ílovitú pôdu rýchlo a efektívne prevzdušniť. Na rozdiel od tých ostatných, biouhlie dokáže spolu s prevzdušnením zlepšiť aj mikrobiologické vlastnosti pôdy. Pôda sa tak stáva bohatšia na mikróby, ktoré sa budú v nasledujúcich rokoch starať o ďalšie zlepšovanie štruktúry a vlastností pôdy. V ideálnom prípade sa im to nakoniec podarí až do tej miery, že stromy dokážu v takejto zdravej ílovitej pôde bez ujmy prežiť aj občasné zatopenie.

Plošná výsadba stromov

Použitie väčšieho množstva Ekouhlia alebo iného biouhlia pri výsadbe stromov, štandardne 5-10% objemu výsadbového substrátu, dokáže zo dňa na deň výrazným spôsobom zlepšiť fyzikálne vlastnosti pôdy. Jedná sa o veľmi efektívnu, rýchlu, ale zároveň finančne náročnejšiu revitalizáciu pôdy. Pri obmedzenom rozpočte, plošnej revitalizácií pozemkov a výsadbe väčšieho množstva stromov preto Ekouhlie častejšie používam v oveľa menších koncentráciách. Fyzikálne vlastnosti pôdy sú ním po aplikácií ovplyvnené minimálne, ale zlepšia sa mikrobiologické vlastnosti pôdy. Kompost s ktorým sa Ekouhlie pred aplikáciou zmieša, dopraví do pôdy veľké množstvo aj diverzitu prospešných mikroorganizmov. Póry Ekouhlia im následne poskytnú veľmi dobré prostredie pre život a ďalší rozmach. V nasledujúcich rokoch sa o zlepšovanie štruktúry pôdy, jej vzdušnosti, vodozádržných schopností a úrodnosti budú starať práve zvýšené počty týchto drobných pomocníkov. A to v zrýchlenom tempe a úplne zadarmo.

Súvisiace články